лого

Куди звернутись

 1. Територіальні органи Держпродспоживслужби (ДПСС)
 2. Територіальний Центр Надання Адміністративної Допомоги (ЦНАД)

Що необхідно зробити для отримання дозволу

 1. Впровадити у господарстві як мінімум гігієнічні вимоги, що прописано у законі № 771 Щодо безпечності харчової продукції
 2. Подати заявку про видачу експлуатаційного дозволу особисто або через законного представника у ДПСС/ЦНАД або шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою до ДПСС (зазвичай заповнюється на місці подання та може мати різні форми)
 3. До заявки додається перелік продукції, що господарство має на миті випускати (може входити до складу форми заявки)
  Приклад заявки: drive.google.com/file


Хто може звернутися:

фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець


Що далі?

Далі ви очікуєте на інспекцію представника Держпродспоживслужби (ДПСС), що має відбутися протягом 15 діб від дати подання заяви. По факту проведення інспекції комісія ДПСС приймає рішення про видачу (а в окремих випадках про відмову у видачі) експлуатаційного дозволу.


Результат та способи отримання результату

 1. Видача дозволу для провадження діяльності операторів потужностей (об’єктів), пов’язаної з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Дозвіл має наступну форму: drive.google.com/file


Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк надання

30 днів (робочих)

Розмір оплати

Aдміністративний збір, що становить 17% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подано заяву про видачу або поновлення дії експлуатаційного дозволу.

Підстави для відмови

 1. Помилки при заповненні заяви

 2. Відсутність переліку харчових продуктів, що планується виробляти або зберігати

 3. Невідповідність заявлених потужностей вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

 4. Недостовірність відомостей, зазначених у поданих документах

Скаргу може подавати:

Oскаржувач, представник оскаржувача


Органи, до яких оскаржується

Якщо ви отримали відмову у наданні експлуатаційного дозволу рекомендуємо вам звернутись повторно до Тер. підрозділу ДПСС, куди ви подавали заяву для визначення в результаті чого саме ви отримали відмову. Усунути невідповідності та повторно подати заяву. У випадку, якщо ви не згодні з рішенням ДПСС - ви можете звернутись зі скаргою до ДПСС чи із позовом до суду за місцем здійснення діяльності. Подробиці нижче.

Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження


Територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів


Спосіб подання скарги:

Особисто (письмова скарга)


Строк для подання скарги:

У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)


Граничний строк розгляду скарги:

У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)


  У скарзі має бути зазначено:

 1. Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
 2. Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
 3. Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
 4. Вимоги оскаржувача
 5. Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
 6. Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання

До скарги додаються:

Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача


Посилання на нормативно-правові документи:

 1. Постанова КМУ від 11.11.2015 №№ 930 Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України ст. 16

Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження


Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів


Спосіб подання скарги:

Особисто (письмова скарга)


Строк для подання скарги:

У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)


Граничний строк розгляду скарги:

У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)


  У скарзі має бути зазначено:

 1. Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
 2. Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
 3. Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
 4. Вимоги оскаржувача
 5. Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
 6. Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання

До скарги додаються:

Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача


Посилання на нормативно-правові документи:

 1. Постанова КМУ від 11.11.2015 №№ 930 Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України ст. 16

Судовий порядок оскарження


Спосіб подання позовної заяви:

Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.


Строк для подання позовної заяви:

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.


Строк розгляду позовної заяви:

Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.


  В позовній заяві зазначаються:

 1. найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
 2. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
 3. зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
 4. зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
 5. виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
 6. відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
 7. відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
 8. перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
 9. у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
 10. у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
 11. власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.

До позовної заяви додається:

документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).


Інші додатки:

У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) операторів ринку харчових продуктів ви можете знайти тут:

dpss.gov.ua

Ні. Подається тілик заява та перелік продуктів.

Так, на електронну адресу Територіального органу ДПСС

Ні. Тільки в результаті проходження інспекції